Zakład ślusarski Damiann

base_icon_transparent_background

Regulamin Strony Internetowej i Korzystania z Serwisu Zakładu Ślusarskiego DAMIANN

1. Wstęp

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.damiann.pl (dalej „Serwis”), prowadzonego przez Damian Słowik Zakład Ślusarski DAMIANN, Rządza 14, 05-304 Rządza, NIP 8222334013, REGON 361101715 (dalej „Administrator”).

1.2 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Warunki korzystania z Serwisu

2.1 Użytkownik może korzystać z Serwisu po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

2.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

2.3 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i dobrymi obyczajami.

3. Prawa i obowiązki Administratora

3.1 Administrator ma prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług poprzez Serwis, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

3.2 Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.

4. Prawa i obowiązki Użytkowników

4.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.2 Użytkownik zobowiązany jest do nieprowadzenia działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu.

5. Odpowiedzialność

5.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

6.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

7. Kontakt

7.1 Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@damiann.pl

Data ostatniej aktualizacji: 15 czerwca 2023 r.

Zadzwoń teraz